Kans en Talent

In 2009 is binnen de RVKO het initiatief KANS gestart. Het doel van KANS is de ondersteunende functie van de scholen voor SBO verder te ontwikkelen door de aanwezige expertise beschikbaar te stellen aan het reguliere basisonderwijs. Het project richt zich op de ondersteuning van de basisscholen en de ontwikkeling van de scholen voor SBO in de richting van Passend Onderwijs. KANS deelt de visie van PPO en creëert van hieruit een specifieke taak voor de RVKO scholen, gefaciliteerd en bekostigd uit eigen middelen.

Op school wordt ruim aandacht besteed aan verschillende ontwikkelingsgebieden. Toch kiezen we voor een accent op de cognitieve ontwikkeling, omdat we ervan uitgaan dat een goede opleiding, cognitieve kennis en vaardigheden, essentieel zijn voor kinderen.

In het kader van de preventie en bestrijding van onderwijsachterstanden wordt door de school nauw samengewerkt met andere instellingen, waaronder PPO,  het sociaal-cultureel en welzijnswerk, leerplicht, Centrum voor Jeugd en Gezin (o.a. schoolarts en consultatiebureau) en andere hulpverleningsinstanties.

 

In 2008 is binnen de RVKO het initiatief TALENT gestart: een kennispunt voor begaafdheid. In het kennispunt werkt een aantal scholen samen dat extra zorg besteedt aan de begaafde en getalenteerde leerlingen. Deze scholen zijn verdeeld over de stad Rotterdam en de randgemeenten. Zij hebben ervaring met het onderwijs aan begaafde kinderen. Door samen te werken vergroten zij hun eigen deskundigheid en kunnen zij alle andere scholen van de RVKO ondersteunen.

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT