Montessori basisschool

 


Missie
Onze missie is een open en gezellige school zijn waar eigentijds Montessori onderwijs wordt gegeven met aandacht voor alle leerlingen. De zeven kernwaarden van de RVKO zijn hierbij vertrekpunt.

Onderwijskundig

Onze montessorischool is gebaseerd op de door Maria Montessori verwoorde ideeën over onderwijs en opvoeding. Het uiteindelijke doel dat Maria Montessori bij de opvoeding van kinderen voor ogen stond, was dat het kind, volwassen geworden, in staat is zelfstandig, als vrij mens zijn plaats in de maatschappij in te nemen. Wij stimuleren de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid.

“Help mij het zelf te doen” is de algemene doelstelling van montessorionderwijs en opvoeding. Het kind krijgt hulp aangeboden bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid. Het kind leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij willen een vertrouwde omgeving creëren waar kinderen zich in hun eigen tempo en op eigen niveau maar met respect voor anderen zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen

We streven ernaar kinderen zoveel mogelijk eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Het zelfstandig werken wordt bevorderd door het werken met doelen.

Wij gaan er vanuit dat alle kinderen van nature nieuwsgierig zijn. Zij hebben een onderzoekende houding en willen de wereld om hen heen ontdekken. Wij stimuleren de kinderen om zelf oplossingen te bedenken.

 

Werk- en groeperingsvormen

Ieder kind is uniek en leert op zijn eigen manier. Er zullen dus tegelijkertijd verschillende werkvormen in een groep plaatsvinden. Instructies vinden individueel, in kleine groepjes, of met de hele groep plaats, afgestemd op de behoeftes van het kind. Werkvormen stimuleren het zelfstandig en het samenwerkend leren.

Wij streven naar heterogene groepen met minimaal 2 jaargroepen bij elkaar. Daarnaast bieden wij kinderen de mogelijkheid om op intellectuele wandeling te gaan binnen de school.

 

Middelen

Wij gaan uit van een voorbereide omgeving die uitdagend is en kinderen de mogelijkheid geeft zich als totale persoon te ontwikkelen. Doelen op school zijn bij ons leidend. Om deze doelen te behalen, zijn middelen nodig. Deze zijn aangepast aan de onderwijsbehoeftes van onze kinderen.

 

Identiteit

Wij zijn een katholieke basisschool. Dit houdt in dat we ons onderwijs vanuit een katholieke levensovertuiging gestalte geven. Alle kinderen zijn welkom op onze school. We gaan uit van de 7 kernwaarden; verwondering, hoop, respect, vertrouwen, zorg, gerechtigheid en verbondenheid. De rode draad zijn de katholieke feesten. Binnen het team bespreken we regelmatig onze levensbeschouwelijke identiteit en de consequenties daarvan.

 

Pedagogisch klimaat

Wij streven ernaar op school een pedagogisch klimaat te scheppen waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waarin teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels en afspraken (zie gedragsprotocol) zodat er rust heerst, maar ook gezelligheid wordt ervaren. We stimuleren kinderen om met elkaar samen te werken en te spelen op basis van wederzijds respect en acceptatie van het anders zijn.

 

 

Ouders en omgeving van de school

Ouders worden actief betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Wie zien hen als educatief partner. Een goede samenwerking vinden wij daarom van groot belang voor het kind. Wij investeren veel tijd in de informatieverstrekking naar ouders en vice versa. Wij streven ernaar ouders zoveel mogelijk in te zetten voor de ondersteuning van ons onderwijsaanbod.

Het realiseren van een doorlopende lijn voor ouders en kinderen vinden wij belangrijk. We bevorderen dan ook de samenwerking tussen CJG, peuteropvang, buitenschoolse opvang, andere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de wijk Hoogvliet.
 

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT