Verlofregeling

Iedere leerling vanaf vijf jaar is volgens de wet verplicht om alle dagen naar school te gaan. Onderwijs is van groot belang voor uw kind en onderbreking van een cursusjaar buiten de vakanties om is dan ook niet in het belang van uw kind(eren). Onder extra verlof worden alle onderbrekingen in een schooljaar verstaan buiten de normale vakantie(s) om. Kinderen die afwezig zijn, hebben extra hulp nodig om de gemiste lessen in te halen. Dit gaat ten koste van de aandacht voor de andere kinderen. Om deze reden zullen wij dan ook onder normale omstandigheden geen medewerking verlenen aan bijzonder verlof.

Het is alleen toegestaan verlof te verlenen voor religieuze feestdagen en gewichtige omstandigheden. Extra vakantiedagen vallen hier absoluut niet onder.
Er wordt slechts in enkele gevallen van deze regels afgeweken, bijvoorbeeld na het overleggen van een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat men absoluut niet in de reguliere vakanties vrij kan nemen. Een uitzondering vormen ook de zogenoemde familieomstandigheden: gevallen van vieringen, ziekte, overlijden en dergelijke.

Meent u voor bijzonder verlof in aanmerking te kunnen komen, dan kunt u f bij de directie een speciaal hiervoor bestemd formulier halen en invullen. Op uw aanvraag krijgt u zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht.

Bij deze regeling volgen wij de richtlijnen van de Dienst Stedelijk Onderwijs Rotterdam.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT