Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van leerkrachten, leerlingen en ouders van montessorischool De Schakel. Deze taak is wettelijk vastgelegd in de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS).

De doelstelling van de MR van De Schakel is dat zij een positief kritisch partner van de directie is, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd. In de MR wordt er gewerkt vanuit vertrouwen en het idee goede dingen op school te verstevigen en ontwikkelpunten met elkaar te bespreken.

De MR bestaat uit vier leden:
Oudergeleding:
Jennifer Nootenboom
Annet vd Graaf
 
Personeelsgeleding:
Nicky Terpstra (secretaris)
Eveline Bergwerff- Bosma

Na het goedkeuren van de notulen van de MR-vergadering zullen deze op de website geplaatst worden.
Kijk hier voor de notulen van april 2019.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT